Home ShowsChaa Da Cup With Satinder Satti ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਨਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਟ