img

ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਭਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ

ਸਰਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਖੰਘ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ