ਕਿੱਥੇ ਟੱਲਦੇ ਬੱਗੇ ਸ਼ੇਰ, ਕਢਾਤੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ

written by PTC Punjabi Admin | November 17, 2021

You may also like